Language :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
บริษัทเฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด และบริษัท นอร์ทเทิร์น การเกษตร จำกัด ลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการอุตสาหกรรมกัญชงภาคเหนือ บนที่ดินกว่า 400 ไร่ ในอำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
 June 22, 2564
การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการสำหรับโครงการวิจัย พัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด และบริษัท นอร์ทเทิร์น การเกษตร จำกัด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เวลา 08:30 น. ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยแมโจ้ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงโครงการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและบันทึกข้อตกลงทางวิชาการสำหรับโครงการวิจัย พัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงระหว่างมหาวิทยาลัยแมโจ้ บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด และบริษัท นอร์ทเทิร์น การเกษตร จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี อธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารบริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด นางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธีรยสถ์ จิตต์เสนา ประธานบริษัท และผู้บริหารบริษัทนอร์ทเทิร์น การเกษตร จำกัด นายวัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะ เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักให้ทุกฝ่ายร่วมมือทำวิจัยเกี่ยวกับพืชสายพันธุ์กัญชง (Hemp) ตั้งแต่การผสมพันธุ์ พัฒนาสายพันธุ์ ขยายพันธุ์นำไปสู่การขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ การผลิตต้นกล้า การผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูกต่างๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชอินทรีย์ และการสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปลูกกัญชงในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเซียงใหม่ ด้วยเนื้อที่กว่า 400 ไร่ ทั้งแบบโรงเรือน Green House และ Hoop House ตลอดจนการพัฒนากัญชงเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Hemp) ที่ปลูกกลางแจ้ง โดยมุ่งหวังให้ผลผลิต งานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ในโครงการนี้มีส่วนร่วมในการผยแพร่องค์ความรู้การปลูกพืชสายพันธุ์กัญชงสู่ระบบการศึกษาด้านเกษตรกรรมและการเผยแพร่สู่เกษตรไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการปลูกพืชสายพันธุ์กัญชงในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ที่ซึ่งมีการวิจัยผลิตต้นกล้าเพื่อจัดจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูกต่อไปและในวันเดียวกันนี้ (21 มิ.ย. 2564) ณ ห้องประชุมคำแสน โรงแรมคุ้มพญา เซนทารา บูติค คอลเลคชั่น เชียงใหม่ เวลา 16:00 น. บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด นำโดยนางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมคณะผู้บริหาร และคุณวัชระ ตันตรานนท์ โดยจัดตั้งบริษัท นอร์ทเทิร์น การเกษตร จำกัด (Northern Agriculture Co., Ltd) เพื่อเริ่มดำเนินการปลูกกัญชงเฟสที่ 1 บนที่ดินของโครงการทั้งหมด 400 ไร่เศษ ตั้งอยู่ในตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการ Northern Hemp Industry (อุตสาหกรรมกัญชงภาคเหนือ) โครงการนี้จะเป็นต้นแบบการปลูกพืชสายพันธุ์กัญชงแบบครบวงจร และเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อขยายเครือข่าย contract farming โดยบริษัท นอร์ทเทิร์น การเกษตร จำกัด โดยมีนโยบายจะขยายพื้นที่การปลูกอีกกว่า 100 ไร่ ในเฟสต่อไปในอนาคต
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274