Language :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
กิจกรรม “อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยในพื้นที่วัดป่าดาราภิรมย์” ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 September 29, 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ร่วมกับโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทย สู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปล่อยกล้วยไม้ไทย ในกิจกรรม “อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยในพื้นที่วัดป่าดาราภิรมย์” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปล่อยกล้วยไม้ไทย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องกล้วยไม้ไทย แก่นักเรียนนักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์รักษาสายพันธุ์กล้วยไม้ไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีกล้วยไม้ไทย จำนวน 6 สายพันธุ์ รวม 999 ต้น ดังนี้ เอื้องสายไหม จำนวน 200 ต้น, เอื้องผึ้ง จำนวน 100 ต้น, เอื้องช้างน้า จำนวน 200 ต้น , เอื้องจำปา จำนวน 200 ต้น, เอื้องสายน้ำผึ้ง จำนวน 200 ต้น และเอื้องสามปอยหลวง จำนวน 99 ต้นโดยมี พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ที่ให้โอกาสมูลนิธิกล้วยไม้ไทยได้มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274